AIZPILDI KONKURSA ANKETU

3 IESPĒJAMIE TAVA ALUS NOSAUKUMI

KONKURSA NOLIKUMS

PIELIKUMS Nr.1

Konkursa „MEŽPILS PROVE 2020”

NOLIKUMS

2018.gada 1.decembrī

1. KONKURSA MĒRĶIS

Konkurss “MEŽPILS PROVE 2020” tiek rīkots, lai sasniegtu šādus mērķus:

- atbalstīt Latvijas alus mājbrūvētājus un attīstīt alus kultūru Latvijā;

- popularizēt alus mājbrūvēšanas tradīcijas Latvijā;

- izglītot sabiedrību par alu;

- iepazīstināt Latvijas sabiedrību ar vieniem no labākajiem Latvijas alus mājbrūvētājiem.

2. KONKURSA ORGANIZĒTĀJS

Akciju sabiedrība Aldaris (turpmāk – Organizators), reģ.nr. 40003073627, juridiskā adrese: Tvaika iela 44, Rīga, LV-1005.

3. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

3.1. Nolikums nosaka Organizatora rīkotā atklātā konkursa „MEŽPILS PROVE 2020”, turpmāk – Konkurss, norises kārtību.

3.2. Konkursa rezultātā tiek izvēlēts viens mājbrūvētājs (Uzvarētājs). Izvēlētajam Konkursa Uzvarētājam būs iespēja, pēc savas receptes, Organizatora alus meistaru uzraudzībā, brūvēt alu Organizatora Vēsturiskajā alus darītavā.

3.3. Konkursam iesniegtais Uzvarētāja uzbrūvētais alus tiks saražots ierobežotā daudzumā (600 DAL) un tiks pildīts kegos.

3.4. Konkursa Uzvarētāja uzbrūvētais alus ar Organizatora starpniecību tiks izplatīts tirdzniecības vietās Latvijā.

3.5. Tiesības uz Konkursam radītās un iesniegtās alus šķirnes brūvēšanu un izplatīšanu pieder Organizatoram.

3.6. Visus ieņēmumus no Konkursa ietvaros un tā rezultātā uzbrūvētā alus pārdošanas saņem Organizators.

3.7. Konkursa finālisti no Organizatora saņem balvas (skatīt Nolikuma 8.punktu).

4. KONKURSA NORISES TERMIŅI

4.1.Konkursa izsludināšana:

2019. gada 12. novembrī

4.2.Alus paraugu pieņemšana Konkursam:

No 2020. gada 15. janvāra līdz 2020. gada 13. februārim plkst.16:00 (ieskaitot).

4.3.Konkursam iesniegto alus paraugu degustācija:

2020. gada 17. februārī

4.4.Uzvarētāja paziņošana:

2020. gada 19. februārī

4.5.Konkursa uzvarētāja alus brūvēšana:

No 2020. gada 6. marta līdz 2020. gada 20. martam

5. KONKURSA PRETENDENTI

5.1. Konkursā pieteikumus var iesniegt fiziskas personas, kuras pieteikuma iesniegšanas dienā ir sasniegušas 18 gadu vecumu, turpmāk – Pretendents.

5.2. Konkursa pieteikumi no fiziskām personām, kuras ir nodarbinātas alus darītavās, netiks pieņemti un dalība konkursā netiks akceptēta. Ja persona būs maldinājusi Organizatoru par savu nodarbinātību, tā nekavējoties tiks izslēgta no konkursa.

6. ALUS PARAUGU IESNIEGŠANA

6.1. Pretendents piesakās dalībai aizpildot anketu: www.mezpilsalus.lv/prove2020.

6.2. Katrs Pretendents var pieteikt konkursam ne vairāk par 2 (diviem) IPA alus veidiem, kuri atbilst šādiem kritērijiem:

6.2.1. alus krāsas koeficients – nav ierobežots.

6.2.2. alus rūgtuma koeficients no 40 līdz 70 IBU;

6.2.3. Apiņi kurus drīkst izmantot receptūrā – Amarillo, Citra, Cascade, Mosaic, Simcoe, Centennial, Cashmere, Crystal, Chinook.

6.2.4. alus receptūrā kopēja sausa apiņošana (DRY HOPPING) nedrīkst pārsniegt 15g uz vienu litru.

6.2.5. alus nedrīkst saturēt vairāk par 7,0 % ABV, turpmāk - Paraugs.

6.2.6. Alus brūvēšanā drīkst izmantot tikai US05 raugus.

6.2.7. alus sastāvdaļas drīkst būt tikai: ūdens, kviešu iesals, miežu iesals, auzas, citi iesali, apiņi un raugs. Papildus garšvielas nav atļautas.

6.3. Pretendentam vērtēšanai ir jāiesniedz vismaz 4 (četri) alus iepakojumi (0,5 L) no katra Parauga.

6.4. Pretendents Paraugus var nodot:

6.4.1. Organizatora birojā Tvaika ielā 44, Rīga, LV-1005, darba dienās no plkst. 09:00 līdz 16:00;

6.4.2. sazvanot Organizatora pārstāvi Andri Rasiņu pa tel. +37127072736 darba laikā no 09:00 līdz 16:30 un informējot par savu interesi piedalīties Organizētāja rīkotajā konkursā, kā arī nododot savu kontaktinformāciju, lai Organizētāja pārstāvis varētu aizbraukt un pieņemt pretendenta Paraugus.

6.5. Nododot Paraugus, Pretendents un Organizētāja pārstāvis paraksta Pieņemšanas- nodošanas aktu, kas kalpo kā apliecinājums Pretendenta dalībai Konkursā, kļūstot par Konkursa dalībnieku, un datu aizsardzības noteikumus.

6.6. Nododot Paraugus un parakstos pieņemšanas-nodošanas aktu Pretendents apliecina, ka:

6.6.1. gadījumā, ja Pretendents tiek atzīts par Konkursa Uzvarētāju, ar brīdi, kad Pretendents tiek atzīts par Uzvarētāju, tas nodod Organizatoram visas Pretendenta mantiskās tiesības uz Paraugu un Parauga receptūru, kas pastāv Paraugu iesniegšanas brīdī un radīsies vai varētu rasties Konkursa laikā un pēc Konkursa norises;

6.6.2. Piekrīt, ka Pretendenta personas dati tiek nodoti Organizētājam un atbilstoši apstrādāti saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem un informācija par Pretendentu tai skaitā tā fotogrāfijas var tikt publicētas plašsaziņas līdzekļos, Organizētāja mājaslapā un sociālajos tīklos.

7. PRETENDENTU PIENĀKUMI

7.1. Iesniegt Organizatora pārstāvim vismaz 4 (četrus) alus iepakojumus (0,5L) no katra Parauga, parakstot Pieņemšanas un nodošanas aktu.

7.2. Pieņemšanas un nodošanas aktā Pretendentam ir pienākums norādīt:

7.2.1 savu kontaktinformāciju – vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasts;

7.2.2 katram Parauga iepakojumam jānorada alus blīvumu (OG) un IBU alus. Aprakstu/raksturojumu, kurā ir izklāstīta informācija par Parauga ražošanu un tā īpatnībām, nesniedzot detalizētu Parauga receptūru;

7.2.3 3 (trīs) versijas alus nosaukumam.

8. KONKURSA VĒRTĒŠANA

8.1. Konkursam iesniegtos Paraugus 2 (divās) kārtās vērtē neatkarīga Organizatora izveidota komisija ne mazāk kā 5 (piecu) pārstāvju sastāvā, turpmāk - Komisija

8.2. Iesniegtie Paraugi tiek vērtēti atbilstoši šādiem kritērijiem:

8.2.1. Parauga atbilstība šī Nolikuma 6.2.punktā un tā apakšpunktos minētajiem kritērijiem;

8.2.2. iesniegtā Parauga smaržas īpašības;

8.2.3. iesniegtā Parauga garšas īpašības;

8.2.4. iesniegtā Parauga vizuālās īpašības.

8.3. Iesniegtie Paraugi Komisijas locekļiem būs anonīmi.

8.4. Komisijas sēdes tiek protokolētas, atzīmējot katra Komisijas locekļa vērtējumu. Katrs Komisijas loceklis dod vērtējumu 9 (deviņu) baļļu skalā par katru vērtēšanas kritēriju. Uzvar tas mājbrūvētājs, kurš savāc lielāko punktu skaitu. Komisijas protokolu paraksta visi Komisijas locekļi.

8.5. Komisijas galīgo lēmumu par 1 (viena) Uzvarētāja paziņošanu paraksta visi Komisijas locekļi.

8.6. Gadījumā, ja vairāki Paraugi ir novērtēti vienādi, Komisija veic atkārtotu šo Paraugu degustāciju un vērtēšanu.

8.7. Pēc Uzvarētāja paziņošanas, laika posmā no 2020. gada 17. februāra līdz 2020. gada 21. februārim Organizators sazinās ar Uzvarētāju, lai precizētu dienu un laiku, kurā Uzvarētājs ieradīsies Organizatora birojā, lai parakstītu sadarbības līgumu un pēc Uzvarētāja iesniegtās receptūras sāktu brūvēt alu eksperimentālajā alus darītavā, kas atrodas Rīgā, Tvaika ielā 44, LV-1005.

8.8. Alus brūvējumus, kas tapuši konkursā, Organizators pie sevis glabā līdz 2020. gada 10. maijam.

9. KONKURSA BALVA

9.1. Pirmās vietas ieguvējs jeb Uzvarētājs iegūs:

9.1.1. Organizatora apmaksātu braucienu uz MBCC 2020 alus festivālu Kopenhāgenā no 2020.gada 8.maija līdz 2020.gada 9. maijam. Organizators apmaksā lidojumu Rīga – Kopenhāgena – Rīga, viesnīcu no 08.05.2020 - 09.05.2020, festivāla “Pink” biļeti.

9.1.2. iespēju pēc savas receptes, Organizētāja alus meistaru uzraudzībā, brūvēt alu ierobežotā daudzumā (600 DAL) Organizētāja Vēsturiskajā alus darītavā Tvaika ielā 44, Rīgā. Alus tiks pildīts mucās (KEG). Marķēts ar Uzvarētāja vārdu, uzvārdu un parakstu uz etiķetes.

10. PAPILDU NOSACĪJUMI

10.1. Konkursa Pretendenti, iesniedzot Paraugus Organizatoram un parakstot Pieņemšanas un nodošanas aktu, piekrīt šī Nolikuma noteikumiem un apliecina, ka viņiem nav nekādu pretenziju pret Organizatoru attiecībā uz šī Nolikuma noteikumiem.

10.2. Visas izmaksas, kas saistītas ar uzvarētāju alus gatavošanu Organizētāja eksperimentālajā alus laboratorijā un/vai Vēsturiskajā alus darītavā, sedz Organizators.

10.3. Uzvarētajā ceļa izdevumus, kas saistīti ar nokļūšanu pie Organizatora, sedz Organizators, pamatojoties uz uzvarētajā iesniegtajiem dokumentiem (čeks).

10.4. Organizatoram ir tiesības lūgt Konkursa Pretendentiem papildu informāciju par iesniegto Paraugu, un Konkursa Pretendentiem ir pienākums 1 (vienas) dienas laikā iesniegt lūgto informāciju Organizatora pārstāvim.

10.5. Organizatoram ir tiesības informēt plašsaziņas līdzekļus un izvietot informāciju savos sociālajos tīklos par Konkursa Pretendentu dalību Konkursā.


PIELIKUMS Nr.2

Katram Parauga iepakojumam jānorāda alus blīvumu (Plato), alus aprakstu/raksturojumu, kurā ir izklāstīta informācija par Parauga ražošanu un tā īpatnībām, nesniedzot detalizētu Parauga receptūru. Un jānorāda 3 (trīs) versijas alus nosaukumam.Konkursa “MEŽPILS PROVE 2020” pretendentu konfidencialitātes paziņojums

Akciju sabiedrība “Aldaris” (“Carlsberg”) ir sagatavojusi šo konkursa pretendentu konfidencialitātes paziņojumu (“Paziņojums”), pretendentiem, kuri iesniedz pieteikumu konkursā “MEŽPILS PROVE 2020”. Šā Paziņojuma mērķis ir sniegt Jums informāciju par to, kā Carlsberg apkopo, apstrādā, glabā un citādi izmanto informāciju par Jums, kā arī par Jūsu tiesībām attiecībā uz šo informāciju.

Carlsberg nepieciešams apstrādāt Jūsu personas datus, lai apstrādātu Jūsu pieteikumu konkursam. Attiecībā uz Jūsu pieteikumu mums ir jāievēro likumā noteiktās prasības.

Kāda veida personas datus Carlsberg apkopo un kā Carlsberg tos izmanto?

“Personas dati” ir jebkura informācija, kas attiecas uz Jums. Carlsberg apkopo, apstrādā un izmanto šādu veidu personas datus (kopā saukti “pretendenta dati”):

Mēs apkopojam un izmantojam šos pretendenta datus ar Jūsu konkursa pieteikumu saistītiem mērķiem, kas ir uzskaitīti turpmāk tekstā kopā ar attiecīgo datu piemēriem:

Kāpēc Carlsberg nepieciešams apkopot, apstrādāt un izmantot manus datus?

Carlsberg nepieciešami Jūsu dati, lai veiktu darbības, kas saistītas ar Jūsu pieteikumu konkursā un lai nodrošinātu konkursa mērķus, piemēram, konkursa publicitātes nodrošināšana, mājbrūvētāju tradīciju popularizēšana un citi, kas minēti konkursa nolikumā.

Attiecībā uz Jūsu datiem, datu apkopošanas, apstrādes un izmantošanas tiesiskie pamati ir: juridisko saistību ievērošana, Jūsu likumīgās intereses, Jūsu piekrišana.

Jūsu personas datu apstrādes laikā paļaujoties uz likumīgajām interesēm, mēs līdzsvarosim savas un/vai jebkuras attiecīgās trešās personas likumīgās intereses ar Jūsu interesēm un pamata tiesībām un brīvībām attiecībā uz Jūsu personas datu aizsardzību, lai nodrošinātu, ka tas ir piemēroti, ka mēs paļaujamies uz likumīgajām interesēm, un lai noteiktu jebkādas papildu darbības, kas mums jāveic, lai panāktu pareizo līdzsvaru.

Cik ilgi Carlsberg glabā personisko informāciju?

Mūsu politika ir neglabāt personisko informāciju ilgāk nekā nepieciešams. Uzglabājot personisko informāciju, termiņš tiks noteikts, pamatojoties uz piemērojamajiem vietējiem likumiem. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, lūdzam sazināties kādā no turpmāk tekstā minētajiem veidiem.

Kādas tiesības man ir attiecībā uz manu personisko informāciju?

Jums ir vairākas tiesības attiecībā uz Jūsu datiem. Tās var atšķirties dažādās valstīs, bet vispārīgi tās var apkopot šādi:

(i) Piekļuves tiesības

Jums ir tiesības pārliecināties, sazinoties ar mums, vai Jūsu personas dati tiek apstrādāti, un, ja tas tā ir, pieprasīt piekļuvi šiem personas datiem un būt informētam par apstrādāto personas datu veidiem, apstrādes mērķi un saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām. Tomēr mums ir jāņem vērā citu intereses, tātad tās nav absolūtas tiesības.

(ii) Tiesības veikt labojumus

Jums var būt tiesības izlabot neprecīzus vai nepilnīgus personas datus, kas attiecas uz Jums.

(iii) Tiesības uz dzēšanu (tiesības tikt aizmirstam)

Jums var būt tiesības lūgt mūs izdzēst personas datus, kas attiecas uz Jums.

(iv) Tiesības uz apstrādes ierobežošanu

Dažos gadījumos Jums var būt tiesības pieprasīt mums ierobežot jūsu personas datu apstrādi.

(v) Tiesības uz datu pārnesamību

Jums var būt tiesības saņemt strukturētā, vispārīgi izmantojamā un mašīnlasāmā formātā Jūsu sniegtos personas datus, kas attiecas uz Jums, un Jums var būt tiesības nosūtīt šos datus citam uzņēmumam.

(vi) Tiesības iebilst un tiesības saistībā ar automatizētu lēmumu pieņemšanu

Atsevišķos gadījumos Jums var būt tiesības jebkurā laikā iebilst, pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar Jūsu konkrēto situāciju, pret Jūsu personas datu apstrādi, tai skaitā pret mūsu veikto profilēšanu, un mums var pieprasīt vairs neapstrādāt Jūsu personas datus.

Ja jums ir radušās bažas vai jautājumi par šo Paziņojumu, Jūs varat sazināties ar atbilstošo cilvēku šeit:

Akciju sabiedrības “Aldaris” juriskonsulti Daci Pelši, dace.pelse@aldaris.lv, vai sazinoties ar Akciju sabiedrību “Aldaris”, Tvaika iela 44, Rīga, LV-1005, tel.Nr.67023200.

Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību kompetentā datu aizsardzības uzraudzības iestādē, kas Latvijas Republikā ir Latvijas Republikas Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv).


Aizvērt